शब्दकोशकोशस्क्रैबलउदाहरणप्रश्नोत्तरी

present indicative कोश

EN
Tवर्तमान सूचक
    स्रोत: विक्षनरी
    निश्चितता: स्तर 1
    12345678910
    निश्चित    ➨     बहुमुखी
    0.117